Bugün sürdürülebilirlik, küresel ölçekte karşı karşıya olduğumuz en önemli sorunların başında gelmektedir. İklim değişikliği, doğal afetler, hızla artan kentleşme ve doğal kaynakların tükenmesi gibi sorunlar, sadece belirli bölgeleri değil, tüm dünyayı etkileyen ciddi tehditler oluşturuyor. Bu noktada, çevre bilincinin artırılması, çevre sorunlarına yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi büyük önem taşıyor. İşte tam da bu bağlamda, Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Saye Nihan Çabuk ve Doç. Dr. Gordana Kaplan’ın yürütücülüğünde geliştirilen UNESCO Kürsüsü önerisi, ülkemiz için bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor.

UNESCO Kürsüsü, çevresel sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların yönetimi alanında bilimsel ve akademik çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan, uluslararası işbirliğini ve bilgi paylaşımını destekleyen bir program önerisi. Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin bu alandaki bu girişimi, coğrafi bilgi teknolojilerinin çevre planlama ve yönetiminde etkin kullanımıyla, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya için önemli çözümler sunmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Saye Nihan Çabuk ve Doç. Dr. Gordana Kaplan’ın liderliğinde yürütülen bu proje, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve uzaktan algılama teknolojilerini kullanarak iklim değişikliği, afet yönetimi ve kentleşme gibi kritik konulara yenilikçi çözümler getirmeyi amaçlıyor. Kürsü kapsamında yapılacak çalışmalar, sadece akademik camiada değil, toplumsal düzeyde de farkındalığı artırmayı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca bu girişimin hedeflerinin bir diğeri, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ve elde edilen deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılması. Sürdürülebilirliğin sağlanması ve doğal kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi için gelişmiş coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojileri kullanılacak. Bu bağlamda kürsü, yerelden başlayarak uluslararası düzeye ulaşacak bir yaklaşımla eğitim ve kapasite geliştirmeyi önceliklendirmekte.

Kürsü bünyesinde gerçekleştirilecek eğitim programları, öğrencilere, araştırmacılara ve profesyonellere coğrafi bilgi teknolojileri destekli planlama ve tasarım konularında teorik ve pratik eğitimler sunacak. Bu eğitimler sayesinde katılımcıların bilgi ve becerileri artırılacak ve çevre planlama ve yönetiminde yetkin bireyler yetiştirilecek. Ayrıca, çevresel sorunların çözümüne yönelik yenilikçi araştırma projeleri geliştirilecek, özellikle iklim değişikliği, doğal afetler, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kentsel planlama gibi alanlarda özgün araştırmalar teşvik edilecek.

Kürsünün bir diğer önemli hedefi, uluslararası işbirliğini teşvik etmek. Farklı ülkelerden ve kurumlardan uzmanlarla iş birliği yaparak bilgi paylaşımını ve ortak projeleri teşvik etmek, bu iş birlikleri sayesinde küresel ölçekte çevresel sorunlara çözümler üretmek amaçlanmakta. Bu kapsamda, uluslararası konferanslar, seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenecek, saha çalışmaları ve incelemeler yapılacak, bu sayede katılımcılara pratik deneyim kazandırılacak.

Kürsünün toplumsal farkındalık ve katılımı artırma hedefi de bulunmakta. Çevresel konular hakkında toplumsal farkındalığı artırmak ve yerel toplulukları bu konulara dahil etmek amacıyla çeşitli seminerler, atölye çalışmaları ve halka açık etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, çevre planlama ve yönetimi alanında cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve özellikle kadınların bu alanda daha fazla rol almasını sağlamak da kürsünün öncelikleri arasında.

Bugünün dünyasında, doğal kaynaklar hızla tükenmekte, iklim değişikliği tehlikeli boyutlara ulaşmakta ve ekosistemler çökmektedir. Ancak, umutsuzluğa kapılmak yerine, bu zorlukları aşmak için bir araya gelmeli ve eyleme geçmeliyiz.

Her birimiz, çevremizi korumak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bir rol oynayabiliriz. Bilgi paylaşımı, eğitim, toplumsal farkındalık ve etkili politika mücadelesi gibi alanlarda aktif olmalıyız. Yerel topluluklarımızda, üniversitelerimizde, iş yerlerimizde ve hatta evlerimizde çevresel bilinci artırmak için çaba göstermeliyiz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi UNESCO Kürsüsü önerisi, bu mücadelede bir ışık tutma için gönüllü olmuştur. Ancak, bu ışığı daha da parlak hale getirmek ve etkisini artırmak için hepimizin desteğine ihtiyacı vardır. Gelecek nesiller için yaşanabilir bir gezegen bırakmak için birlikte çalışalım ve bugün adım atalım.

Unutmayalım ki, her birimizin küçük bir eylemi bile büyük bir değişime yol açabilir. Birlikte hareket ederek, geleceği şekillendirebilir ve dünyamızı koruyabiliriz. Gelecek için umutla dolu bir çağrı yapmak için bugün birlikte harekete geçelim!

Herkese bayramların bayram tadında geçmesinin sürdürülebildiği, nice güzel bayramlar diliyorum.